1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu goryiludzie.pl.
 2. Operatorem Portalu jest jest W GÓRACH, ul. Różana 10, 55-095 Domaszczyn, NIP 899-232-28-27
 3. Przystąpienie przez użytkownika do korzystania z usług i serwisów oferowanych w ramach Portalu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się użytkownika do ich przestrzegania.
 4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.

2. Definicje

Wyrażenia wskazane poniżej, a pisane wielką literą, jeżeli przepis prawa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, należy rozumieć w następujący sposób:

 • Operator – Wydawnictwo W GÓRACH.
 • Portal – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem goryiludzie.pl. Portal ani żaden jego dział nie jest prasą i nie stanowi w szczególności dziennika ani czasopisma w rozumieniu przepisów ustawy Prawo prasowe.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.
 • Użytkownik Anonimowy – Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w Portalu.
 • Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Portalu, mający uprawnienia do dodawania Artykułów (więcej informacji w polityce prywatności).
 • Artykuł – tekst (lub kompozycja tekstu i Atomów) przekazany do Portalu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 • Artykuł Wyróżniony – Artykuł, który został wyróżniony przez przedstawicieli Operatora (pkt. 7.2).
 • Galeria – tekst (lub kompozycja tekstu i Atomów) z dołączoną galerią zdjęć, przekazany do Portalu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 • Galeria Wyróżniona – Galeria, który została wyróżniona przez przedstawicieli Operatora (pkt. 7.2).
 • News – Aktualność zamieszczona w dziale "Newsy", przekazana do Portalu przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Użytkownika Anonimowego (za pośrednictwem skrzynki [email protected] lub formularza kontaktowego).
 • News Wyróżniony – News, który został wyróżniony przez przedstawicieli Operatora (pkt. 7.3).
 • Atom – element multimedialny (zdjęcie, galeria zdjęć, film, nagranie audio) wraz z opisem, tagami, lokalizacją, licencją i oznaczeniem autora, zamieszczony w Portalu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 • Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pośrednictwem zewnętrznego systemu Disqus. Komentarze odnoszą się przede wszystkim do Artykułów, Galerii i Newsów.
 • Avatar – rozpoznawalna podobizna Użytkownika Zarejestrowanego, zamieszczona przez niego w jego profilu w Portalu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin;.
 • Rejestracjarejestracja w Portalu z podaniem następujących danych osobowych: imienia i nazwiska (lub nazwy blogu) oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). W procesie Rejestracji Użytkownik jest poproszony o podanie krótkiego opisu swojej osoby oraz kilku domyślnych opcji licencyjnych.
 • Ścianka – zbiór wszystkich Artykułów i Galerii w Portalu – zarówno zwykłych, jak i wyróżnionych.

3. Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, za wyjątkiem usługi emisji reklam, której warunki ustalane są indywidualnie pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą.
 2. Dostęp do zasobów Portalu, w tym do korzystania z usług i serwisów, posiada każdy użytkownik Internetu.
 3. Wybrane usługi dostępne są tylko dla użytkownika zarejestrowanego (więcej informacji w pkt. 5.2 oraz naszej polityce prywatności).
 4. Użytkownik może korzystać z materiałów i usług w Portalu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Wyjątkiem są odpowiednio oznaczone Artykuły, Galerie, Newsy i Atomy należące do domeny publicznej lub zamieszczone na licencji Creative Commons.
 5. Użytkownik podczas korzystania z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania norm obyczajowych i moralnych oraz przepisów prawa, a także do poszanowania praw i obowiązków Operatora oraz innych Użytkowników. Kategorycznie zabrania się propagowania treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, dyskryminujących, nawołujących do przemocy lub przestępstwa, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej, naruszających godność osobistą, propagujących stosowanie narkotyków lub ich sprzedaż, zawierających dane osobowe.

4. Odpowiedzialność i obowiązki Operatora

 1. Operator dokłada wszelkiej staranności, aby usługi w Portalu świadczone były należycie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty (dostawców domen, hostingu i łączy internetowych) oraz za przerwy w świadczeniu Portalu wynikające z awarii lub spowodowane siłą wyższą (chodzi tu o decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych i naturalne katastrofy).
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Operatora zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści (Komentarze, Artykuły, Galerie, Newsy, Atomy, Avatary, opisy Użytkowników) zamieszczane na Portalu przez Użytkowników Anonimowych oraz Użytkowników Zarejestrowanych. Nie ponosi także odpowiedzialności za treść o bezprawnym charakterze, jeśli niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji uniemożliwił do niej dostęp. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w Portalu.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik Anonimowy jest uprawniony do:
  • korzystania z Portalu w zakresie niniejszego Regulaminu, zwłaszcza pkt. 3.4. zawierającego zasady dalszego wykorzystania materiałów;
  • nieograniczonego dostępu do treści;
  • komentowania Artykułów, Galerii i Newsów, zgodnie z zasadami współżycia społecznego;
  • zgłaszania Operatorowi uwag co do działania Portalu za pośrednictwem strony kontaktowej lub adresu [email protected].
 2. Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje obok uprawnień z pkt. 5.1 dostęp do panelu administracyjnego, umożliwiającego dodawanie Artykułów, Galerii, Newsów i Atomów.
 3. Korzystanie z uprawnień wskazanych w pkt. 5.1 i 5.2 jest nieodpłatne.
 4. Użytkownik Anonimowy może nieodpłatnie uzyskać status Użytkownika Zarejestrowanego w drodze Rejestracji. Warunkiem koniecznym do Rejestracji jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik wypełniający formularz Rejestracji, oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rejestracji, utrzymaniem konta użytkownika, oraz korzystaniem z usług i serwisów świadczonych przez Operatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 6. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: [email protected]. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej polityce prywatności.
 7. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora:
  • Avataru Użytkownika.
  • Nazwy Użytkownika (zazwyczaj jest to imię i nazwisko, akceptujemy również pseudonimy oraz nazwy firm i organizacji).
  • Krótkiego opisu Użytkownika.
  • Długiego opisu Użytkownika.
  • Linku do strony Użytkownika.
 8. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do wglądu oraz edycji danych podanych podczas Rejestracji. Edycji danych Użytkownik dokonuje samodzielnie z poziomu konta użytkownika.
 9. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez poszerzenie zbioru przysługujących im uprawnień.
 10. Użytkownik zobowiązuje w szczególności do przestrzegania pkt 3.5 niniejszego Regulaminu.
 11. Operator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin. Wszelkie przypadki naruszenia Regulaminu można zgłaszać pod adresem [email protected].
 12. Użytkownik Zarejestrowany, w każdej chwili, może zrezygnować z usługi posiadania konta bez podawania przyczyny. Dyspozycję rezygnacji z konta należy wysłać na adres [email protected] z adresu przypisanego do konta Użytkownika. Od chwili złożenia rezygnacji Operator ma 14 dni na usunięcie konta. Istnieje możliwość ponownego założenia konta w przyszłości.
 13. Usunięcie konta Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich dotychczas opublikowanych przez użytkownika Artykułów, Galerii, Newsów, Atomów i Komentarzy. Na wyraźną prośbę Użytkownika jego wkład może zostać przypisany do autora anonimowego.
 14. Usunięcie konta wiąże się z zablokowaniem dostępu do usług i serwisów przeznaczonych dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 15. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem podanego adresu e-mail komunikatów technicznych dotyczących bieżącego działania Portalu.

6. Publikacja treści

 1. Użytkownik (Zarejestrowany lub Anonimowy) jest uprawniony do nieodpłatnego zamieszczania w Portalu Artykułów, Galerii, Newsów i Atomów, związanych z szeroko pojętą tematyką górską i turystyczną – pod warunkiem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 2. Zamieszczając Artykuły, Galerie, Newsy i Atomy w Portalu Użytkownik oświadcza, że:
  • jest autorem zamieszczonych treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone w Portalu oraz że zamieszczone przez niego treści pochodzą z legalnego źródła;
  • udziela Operatorowi, nieodwołalnej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanej przez Użytkownika treści w obrębie Portalu, na innych witrynach prowadzonych przez Operatora oraz w formie skrótu w serwisach Facebook i Twitter;
  • zamieszczane przez niego treści są wolne od wad prawnych;
  • wyraża zgodę na modyfikacje treści przez Operatora w celu korekty oraz optymalizacji wyglądu Artykułów, Galerii, Newsów i Atomów w Portalu;
  • w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich lub ochrony wizerunku osób trzecich, mającymi związek z opublikowanymi przez Użytkownika treściami, pełną odpowiedzialność prawną za naruszone prawa ponosi Użytkownik, który zobowiązuje się do wykonania niezbędnych czynności, aby uwolnić Operatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. Operator ma prawo do usunięcia Artykułu, Galerii, Newsa, Atomu lub Komentarza, niezależnie od czasu jaki minął od chwili opublikowania, gdy łamie on postanowienia regulaminu (pkt. 3.5). Operator nie ma obowiązku informowania Użytkownika i podawania uzasadnienia decyzji. Wszelkie przypadki naruszenia Regulaminu można zgłaszać pod adresem [email protected].
 4. W przypadku, gdy Artykuł, Galeria, News lub Atom wymaga naniesienia poprawek, jego publikacja w Portalu zostaje wstrzymana przez Operatora do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. Operator dopuszcza publikację Artykułów i Galerii zawierających reklamę lub lokowanie produktu (zaliczane są do nich również recenzje sprzętu turystycznego), jednakże przed ich zamieszczeniem użytkownik zobowiązany jest do skonsultowania treści pod adresem [email protected]. Wyjątek stanowią Newsy, które nie mają podobnych ograniczeń.
 6. Publikacja treści możliwa jest na kilka sposobów (we wszystkich przypadkach Użytkownika obowiązują oświadczenia zawarte w pkt. 6.2):
  • Poprzez samodzielne skorzystanie z panelu administracyjnego przez Użytkownika Zarejestrowanego (sposób preferowany).
  • Poprzez przesłanie treści w wiadomości e-mail na adres [email protected] (Artykuły, Galerie) lub [email protected] (Newsy). Redakcja opublikuje News wyłącznie w przypadku, gdy zostanie wyróżniony.
  • Poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego przez Użytkownika Anonimowego. Redakcja opublikuje News wyłącznie w przypadku, gdy zostanie wyróżniony.

7. Promowanie i wyróżnianie treści

 1. Wszystkie Artykuły i Galerie zamieszczone przez Użytkownika, niezależnie od statusu wyróżnienia, trafiają na Ściankę.
 2. Operator wybiera spośród Artykułów i Galerii na Ściance najlepsze treści i mianuje je odpowiednio Artykułami Wyróżnionymi i Galeriami Wyróżnionymi. Są one umieszczane na stronie głównej oraz – w wybranych przypadkach – w serwisach Facebook i Twitter. Operator nie ma obowiązku uzasadniania decyzji o wyróżnieniu. Wyróżnienie może nastąpić w dowolnym czasie po publikacji Artykułu lub Galerii.
 3. Wszystkie Newsy zamieszczone przez Użytkownika umieszczane są w sekcji "Wszystkie" działu "Newsy". Operator wybiera spośród Newsów najlepsze treści i umieszcza je na stronie głównej Portalu. Część Newsów prezentowana jest także w serwisie Facebook i Twitter. Operator nie ma obowiązku uzasadniania decyzji o wyróżnieniu.
 4. Treści publikowane na stronie głównej Portalu promowane są dodatkowo poprzez strumień RSS oraz newsletter.

8. Kwestie techniczne

 1. Operator informuje, że korzysta z usług Google AdSense, Google Analytics oraz Revive Adserver. Więcej danych na ten temat znajduje się w polityce prywatności.
 2. Celem skorzystania z Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne
  • przeglądarka internetowa: Microsoft Edge w wersji 20.0 i wyższych, Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (email).
 3. Operator nie gwarantuje prawidłowego działania Portalu na urządzeniach przenośnych.

9. Postanowienia końcowe

 1. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Portalu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem [email protected].
 2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Portalu należy kierować na adres e-mail [email protected]. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Portalu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji nowego Regulaminu pod adresem http://goryiludzie.pl/regulamin.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach wprowadzonych w Regulaminie w postaci komunikatu na stronach Portalu. Komunikat wyświetlany będzie przez 24 godziny od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu.
 5. Użytkownicy Zarejestrowani otrzymają dodatkowo powiadomienie o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik Zarejestrowany, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, może zrezygnować z usług lub zażądać usunięcia jego konta.
 7. Uzupełnienie Regulaminu stanowi stosowana przez Operatora polityka prywatności.